Privacy-verklaring

Opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies, Jurist: mr. T.C. Reintjes

Datum: 7 mei 2018, t.b.v. leden van de Verenging Voor Trimmend Nederland.

Privacy-verklaring Kattentrimsalon Cat Pretty

Bij Kattentrimsalon Cat Pretty hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1.Contactgegevens:

Website:           www.kattentrimsaloncatpretty.nl

Adres:               Montfoorthof 133, Amsterdam

Postcode:        1106 JV

Email:                info@catpretty.nl

2.Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam en evt. geslacht
 • adresgegevens (voor aan-huis-afspraken)
 • telefoonnummer en/of e-mailadres

 [Gegevens m.b.t. het te behandelen dier zijn geen persoonsgegevens en vallen niet onder de wet, maar voor een zorgvuldige dienstverlening is dit deel van de administratie onmisbaar en daarom wordt deze hier volledigheidshalve wel terzijde genoemd.]

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • om onze (trim)diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,
 • te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID),
 • het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw kat (bijvoorbeeld de dierenarts of waarnemend/vervangend trimster)

3.Onze website, www.kattentrimsaloncatpretty.nl

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

4.Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. Voor de behandelingsgegevens van uw dier(-en) is de bewaartermijn in principe vijf jaar (vanaf het moment van de laatste behandeling), tenzij langer bewaren voor de genoemde specifieke doeleinden noodzakelijk is. Dit ter beoordeling van de trimsalon.

Facturen en km-registratie worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

5.Beveiliging van persoonsgegevens

Kattentrimsalon Cat Pretty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

 • de gehele administratie wordt beschouwd en behandeld als vertrouwelijk en waardevol, en wordt op zorgvuldige wijze bewaard en vervoerd opdat deze niet in handen van onbevoegden kan geraken;
 • de administratie wordt niet ter beschikking gesteld aan derden, uitgezonderd aan de accountant voor het vervullen van  verplichtingen aan de Belastingdienst;
 • de administratie wordt offline bewaard en bewerkt (deels digitaal, deels op papier), met uitzondering van de boekhouding;
 • de boekhouding vindt plaats in een online programma (e-boekhouden.nl) in een door inlognaam en wachtwoord afgeschermde omgeving;
 • Beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewall op de computers waarmee gewerkt wordt;
 • er zijn maatregelen genomen om (ongevraagde) plaatsing van third party cookies op de website www.kattentrimsaloncatpretty.nl tegen te gaan (o.a. verwijderen van facebook-widget en installatie third party cookie eraser-plugin);
 • er is een cookie notificatie geplaatst op de website waarmee cookies door de bezoeker geweigerd kunnen worden.

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@catpretty.nl. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

6.Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is ter informatie aan een dierenarts of andere trimster (m/v) bijv. bij verhuizing van de klant of vakantie van Kattentrimsalon Cat Pretty, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7.Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar info@catpretty.nl. Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

8.Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via info@catpretty.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Saskia Heijboer, Kattentrimsalon Cat Pretty

error: Content is protected !!