COVID-19: Aangepaste dienstverlening / Adjusted service

Update maart 2022: De meeste corona-maatregelen zijn opgeheven. U kunt weer bij de trimafspraak aanwezig zijn als u geen griep- of verkoudheidsklachten heeft. Bij katten die de afgelopen paar zonder problemen zonder hun personeel erbij getrimd zijn is de kat brengen en aan het eind van de afspraak weer ophalen ook nog steeds mogelijk. Voor nieuwe katten, karakterkatten en rugzak-katjes kan het beter zijn dat u als eigenaar er wél bij blijft.

Update 29 november 2021: In verband met de weer strengere corona-maatregelen trim ik, ook al ben ik volledig gevaccineerd en de meeste van mijn klanten ook, tijdelijk weer zoveel mogelijk alleen in de trimsalon (niet aan huis) en zónder eigenaar erbij. Voor nieuwe katten, karakterkatten en rugzak-katjes kan hierop desgewenst een uitzondering gemaakt worden. Dan wordt de afspraak op een rustige dag gepland zodat er die dag maximaal 1 afspraak mét eigenaar is. Wegens de beperkte ruimte geldt dan wel mondkapjesplicht en maximaal 1 persoon mee de salon in.

Update 4 november 2021: De corona-maatregelen zijn weer wat aangescherpt… Het mondkapje is daarom terug van even weg geweest i.v.m. de beperkte ruimte in de salon. Verder geen wijzigingen t.o.v. de update van 1 oktober.

Update 1 oktober 2021: Eigenaren die dat willen kunnen weer, zoals gebruikelijk, in de trimsalon bij de trimbehandeling aanwezig zijn. Ikzelf ben, zoals de meeste mensen, inmiddels volledig gevaccineerd en er is gezorgd voor wat meer ventilatie in de salon. Mocht u prijs stellen op het dragen van mondkapjes dan is dat geen probleem, geef dat gerust aan. Er wordt nog steeds gezorgd voor extra hygiëne, zoals extra schoonmaak en het extra vaak ontsmetten van de handen. Er wordt ook weer aan huis getrimd, maar in beperktere mate dan voorheen. (zie volgende alinea) Bij corona-achtige klachten wordt er nog wel bij voorkeur zonder de eigenaar erbij getrimd, of de afspraak wordt verzet.

NB: De mogelijkheden voor afspraken aan huis zijn beperkt!! Wegens tijdgebrek, en omdat na 10 jaar het sjouwen met trimspullen fysiek te zwaar is geworden, kan ik ook na de corona-beperkingen helaas niet terug naar full swing aan huis trimmen. De reistijd die het huisbezoek kost, gaat inmiddels teveel ten koste van mijn trimtijd en ik wil niet gaan beknibbelen op de tijd die ik per kat reserveer. Daarom is mijn service-gebied verkleind en worden er alleen nog nieuwe klanten voor huisbezoek aangenomen binnen de regio Amsterdam Zuidoost, Duivendrecht, Spaklerweg-gebied, Betondorp, Diemen & Sniep, Ouderkerk aan de Amstel en Abcoude. Huisbezoek bij al langer bestaande vaste klanten, buiten deze regio, waar ik de afgelopen jaren meerdere malen aan huis ben geweest is in overleg echter nog mogelijk. Neem dus gerust contact op! Voor afspraken in de trimsalon geldt géén nieuwe klanten-stop.

Dienstverlening tijdens lockdown maart 2020 t/m juli 2021

Ook in de “anderhalve meter samenleving” kunnen er katten getrimd worden, maar om dit veilig te kunnen doen is mijn dienstverlening als volgt aangepast: Ik trim voorlopig niet aan huis om te voorkomen dat ik onbedoeld het virus van adres naar adres verspreid via mijzelf of mijn trimspullen. Bij afspraken aan huis en de weg daar naar toe (portieken, trappenhuizen, liften, e.d.) heb ik niet altijd voldoende zicht of grip op de hygiëne.

Ik trim daarom alleen in de trimsalon en dan zonder de eigenaar erbij. Er is te weinig ruimte in mijn salon om voldoende afstand te houden. De katten worden buiten aan de deur aangenomen en daar na het trimmen ook weer af gegeven. Ik werk met mondkapje, extra schoonmaak en ontsmetting voor elke afspraak en ook de reismand wordt met desinfecterend middel aan de buitenkant gereinigd voor de kat weer naar huis gaat. Betaling gaat achteraf per factuur of betaalverzoek (‘Tikkie’).

Op deze manier is het veilig voor mij en de katteneigenaren en kan ik toch zoveel mogelijk katten blijven helpen.


Praktische info: de salon is bij mijn woning in het Montfoorthof in de Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost. Gratis parkeren op grote parkeerplaats naast het hof. Hof zelf is woonerf met parkje en speeltuin. Het Gaasperplaspark is vlakbij voor een wandeling en winkelcentrum Reigersbos is ‘om de hoek’ (met o.a. supermarkten, autowasstraat).


Update 29 November 2021: Because of the new stricter corona-measurements I am temporarily back to grooming only in the grooming salon (not at home) and without the owner present. For new cats and cats ‘with a manual’ an exception can be made. In that case the appointment will be scheduled on a quiet day, so that there is a maximum of 1 appointment with owner present that day. Due to the limited space in the grooming room, it is compulsory by the current rules to wear a facemask and a maximum of one person to accompany the cat into the salon.

Update November 4, 2021: The COVID measures a more strict again and because of the limited space in the salon we have to wear facemasks again. Otherwise no changes since the previous update (October 1).

Update October 1, 2021: Owners who wish to do so can attend the grooming session in the salon again as usual. Most people, myself included, are fully vaccinated by now and there is a bit more ventilation in the salon. Extra hygiene is still part of daily routine, such as extra cleaning and I still disinfect my hands more often. If you feel more comfortable with wearing face masks; that’s no problem, please let me know. In case of corona-like symptoms however, I still prefer to groom without the cat owner present, or to postpone the appointment, also in case of house visits.

Please note: The possibilities for appointments at home are limited!!! Due to lack of time and because, after 10 years, the lugging with grooming equipment has gotten physically too demanding, I unfortunately cannot return to full swing home grooming even after the corona restrictions are lifted. The travel time that is needed for home visit was too much at the expense of my grooming time and I don’t want to skimp on the time that I reserve for a cat. Therefore, I had to downsize my service area. New clients for home visits will only be accepted within the area of Amsterdam Zuidoost, Duivendrecht, Spaklerweg-gebied, Betondorp, Diemen & Sniep, Ouderkerk aan de Amstel en Abcoude. However, home visits to long-standing clients where I have been several times in the past few years are still possible, after consultation. So please feel free to contact me! For appointments in the grooming salon there is no new client stop.

Service during lockdown March 2020 – July 2021

Cats can still be groomed in the “one and a half meter society”, but to be able to do this safely my services have been adjusted as follows: For the time being I do not groom at home to prevent inadvertently spreading the virus from address to address via myself or my grooming equipment. During appointments at home and the over way there (stairwells, elevators, hallways, etc.) I don’t always have enough insight into hygiene.

That’s why I only groom in the grooming salon and I have to do this without the owner present. There is not enough space in my salon to keep the required distance.
I will take the cats outside at the door and also give them back there after the grooming. I work with a face mask, do extra cleaning and disinfection for every appointment. The cat’s carrier is also cleaned on the outside with disinfectant before the cat goes home. Payment is made afterwards by invoice or payment request (‘Tikkie’).

This way it is safe for me and the cat owners, and I can still help as many cats as possible.


Practical information: the salon is at my house in Montfoorthof in the Gaasperdam in Amsterdam Southeast.
Free parking in the large parking lot next to the court.
Montfoorhof itself is a (s)low trafic area with a little park and playground.
The Gaasperplaspark is nearby for a walk and the Reigersbos shopping center is ‘around the corner’ (with supermarkets, car wash).


error: Content is protected !!